OLKO online store

Szukaj

  • 0

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego – www.olkostore.com

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży

prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.olkostore.com. Sklep prowadzi Patryk

Olko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OLKO BRAND by Patryk Olko, wpisaną do rejestru

przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez

Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Komisji Edukacji Narodowej 5 lok. 53, 37-450 Stalowa Wola,

NIP: 8652565502, REGON: 366073202, zwany dalej Sprzedawcą.

2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

a. adres poczty elektronicznej: contact@olkostore.com,

b. pod numerem telefonu: + 48 531 342 040,

c. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://olkostore.com/strona/kontakt.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej olkostore.com, w sposób

umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub

zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z

zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia

do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji

jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien

stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy

antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna

prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach

Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może

dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego ;

7. Regulamin – niniejszy dokument;

8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z

prezentowanych produktów;

9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy

Sprzedawcą a Klientem;

10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.

1204 ze zm.);

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014,

Nr 827);

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,

określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub

nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji

1.1. lub nowszej,

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się

przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób

trzecich,

b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla

Sprzedawcy,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w

zakresie własnego użytku osobistego,

f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi

zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które

są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja

następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej

ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w

Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez

Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

3. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy.

Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego

Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą

udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki

każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie

podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim

bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego

terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu

wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry

techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71

Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i

prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej

Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i

stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta

złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty

elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi

oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta

zostaje Umowa sprzedaży.

5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, lub angielskim, według wyboru Klienta, o treści

zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii,

Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w

trakcie składania Zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;

b. za pośrednictwem operatora pocztowego;

c. dostarczone do Paczkomatu.

3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni

roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę

Towaru.

4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.

5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane

Towary.

6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia

obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich, w dolarach amerykańskich lub w Euro, według wyboru

Klienta i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia

rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia

Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek

bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

b. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym

przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi

przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie

odbioru osobistego Sprzedawcy);

c. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku

realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez

Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

d. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po

otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu

płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu

Zamówienia);

e. płatność elektroniczna za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard,

MasterCard Electronic, Maestro (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie

po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po

otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu

płatności przez Klienta (pozytywnej autoryzacji), zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie

po skompletowaniu Zamówienia).

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności elektronicznej jest Blue Media S.A . z siedzibą w Sopocie

(ul. Jana Jerzego Haffnera 6, 81-717 Sopot), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem 0000320590 , o kapitale zakładowym 2 000 000,00 zł, posiadającym NIP: 5851351185.

4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany

dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym

mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z

wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu

Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie

stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o

odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o

świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na

adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od

Umowy.

5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia

przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od Umowy;

c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany

według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub

mający krótki termin przydatności do użycia;

e. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym

opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została

uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po

upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma

kontroli;

h. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi

niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne

niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje

Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

i. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie

zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z

wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

j. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

k. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,

wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień

lub okres świadczenia usługi;

l. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu

do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa

odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co

strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,

w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego

sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu,

przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może

wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem

lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi

wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych

przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi

za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie

niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres OLKO BRAND by Patryk Olko, ul. Komisji Edukacji

Narodowej 5/53. 37-450 Stalowa Wola, na adres poczty elektronicznej: contact@olkostore.com, numer

telefonu +48 531 342 040 lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest

to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany

w pkt. 3.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym

zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez

Klienta.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z

Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: OLKO BRAND by Patryk Olko, ul. Komisji Edukacji

Narodowej 5/53. 37-450 Stalowa Wola, na adres poczty elektronicznej: contact@olkostore.com, numer

telefonu:+48 531 342 040 lub przy użyciu formularza kontaktowego.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis

zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było

możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W

przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie

w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Gwarancje

1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu

na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych

Sklepu.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego

przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy

sprzedaży;

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z

wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia

sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii

konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem

email porady@dlakonsumentow.pl;

d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod

adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności

intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także

do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w

sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest

Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów

Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest

Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach

Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje

na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.

Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na

wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14

dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści

Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty

poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści

Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów